Khoa Toán - Tin học được thông báo về hội nghị sau do một số cựu sinh viên của Khoa tổ chức. Trang web hội nghị ở địa chỉ https://seminartoanhoc.wordpress.com

poster Hung Khai Nam Tuoc conf 2021