Nhằm khuyến khích học viên (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) tập trung thời gian cho việc học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH) thuộc các lĩnh vực đào tạo sau đại học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Giám đốc ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 1180/QĐ-ĐHQG ngày 26/9/2018 về việc phê duyệt Đề án học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM.

Năm 2021

Năm 2021, ĐHQG-HCM cấp 15 suất thạc sĩ và 15 suất tiến sĩ.

Giá trị học bổng:

  • Học bổng thạc sĩ: 25.000.000đ/suất
  • Học bổng tiến sĩ: 75.000.000đ/suất

Tùy theo tình hình thực tế, số suất học bổng của học viên hoặc nghiên cứu sinh có thể điều chỉnh theo từng trình độ sao cho đảm bảo tổng số tiền được cấp hàng năm.

Xem thông báo trên trang của Trường.


Năm 2020

Năm 2020, ĐHQG-HCM cấp 10 suất học bổng thạc sĩ và 10 suất học bổng tiến sĩ.

Giá trị học bổng: 

  • Học bổng thạc sĩ: 25.000.000đ/suất
  • Học bổng tiến sĩ: 75.000.000đ/suất

Thông tin chi tiết


Năm 2019

Năm 2019, ĐHQG-HCM cấp 05 suất học bổng thạc sĩ và 05 suất học bổng tiến sĩ
Giá trị học bổng

  • Học bổng thạc sĩ: 25.000.000đ/suất

  • Học bổng tiến sĩ: 75.000.000đ/suất

Nội dung chi tiết về học bổng, vui lòng xem tại link trên website:  https://sdh.hcmus.edu.vn/2018/12/12/thong-bao-hoc-bong-sau-dai-hoc-cua-dhqg-hcm-nam-2019/