Dưới đây là sơ đồ cấu trúc các học phần thể hiện mối liên hệ giữa các học phần của các chuyên ngành đào tạo bậc đại học của Khoa. Các miêu tả này nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn và dễ dàng hơn trong việc chọn môn để học.

Các thông tin ở đây chỉ để tham khảo vào thời điểm tháng 8/2018, thực tế và về sau có thể có khác.