Trang này dành riêng cho thông tin về các ngành đào tạo do Khoa Toán - Tin học phụ trách.

Khoa Toán - Tin học phụ trách đào tạo ngành Toán học. Từ năm học 2020-2021 phụ trách thêm ngành Khoa học Dữ liệu. Từ năm học 2021-2022 Khoa phụ trách thêm hai ngành mới là ngành Toán tin và ngành Toán ứng dụng. Thông tin ban đầu về chương trình đào tạo mới có ở phần Thông tin tuyển sinh đại học.

Đào tạo đại học tuân thủ các quy định cấp trường, như quy chế học vụ, xem ở trang web của Phòng Đào tạo.

Tuyển sinh

Giáo vụ khoa

Sinh viên có nhu cầu được xử lý các việc, các câu hỏi liên quan tới đăng kí học phần, đăng kí làm khóa luận, đăng kí làm thực tập, đăng kí học bổng, ... liên hệ (địa chỉ có ở mục Tổ chức - Danh bạ của trang web Khoa):

  • Giáo vụ khoa Nguyễn Xuân Kim Hoàng
  • Trợ lí khoa Nguyễn Ngọc Hoàng Anh
  • Trợ lí sinh viên: Nguyễn Thanh Duy

Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin

  • Tháng 12/2023 Khoa có 1109 sinh viên theo học nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng và Toán tin. Mỗi năm Khoa tuyển mới khoảng 210 sinh viên vào nhóm ngành Toán học, Toán tin và Toán ứng dụng, trong đó khoảng 30 sinh viên được chọn vào chương trình tài năng. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Toán học, Cử nhân Toán ứng dụng và Cử nhân Toán tin. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm không ghi chuyên ngành.
  • Trong 3 học kì đầu sinh viên học các môn đại cương. Từ học kì thứ tư sinh viên vào giai đoạn chuyên ngành. Sinh viên chọn sẽ được lựa chọn ngành và chuyên ngành theo nguyện vọng ở đầu học kỳ 4. Sinh viên có thể điều chỉnh lựa chọn ngành và chuyên ngành ở đầu học kỳ 5. Một số sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, nhờ đó có trải nghiệm nghiên cứu.
  • Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, có tính tích hợp và tính tự chọn cao, cho phép sinh viên nhiều lựa chọn môn học trong cả ngành, hướng tới nghiên cứu, ứng dụng, hay thực hành, tùy nguyện vọng và năng lực.

Ngành Khoa học Dữ liệu

Đây là ngành mới mở từ năm học 2020 - 2021. Tháng 12/2023 đang có 360 sinh viên theo học ngành Khoa học Dữ liệu. Mỗi năm Khoa tuyển mới khoảng 80 - 90 sinh viên vào ngành Khoa học dữ liệu. 

Chương trình ở phần đại cương của ngành KHDL tương đồng với phần đại cương của khối ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, sau đó có những phần phối hợp giữa Khoa Toán - Tin học và Khoa Công nghệ thông tin.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo cho các khóa có thể có những khác biệt. Dưới đây là thông tin theo chương trình năm 2018, 2019, 2020. Chương trình đào tạo chính thức của mỗi khóa có trên trang web của Phòng Đào tạo. Mỗi khóa  có thể có những điều chỉnh và bổ sung, sinh viên cần thường xuyên theo dõi các thông báo. Một số bộ môn có trang web riêng với nhiều chi tiết hơn về chương trình đào tạo của các chuyên ngành.

Các ngành và chuyên ngành 

  • Ngành Toán học: bao gồm các chuyên ngành Đại số, Giải tích,  Giải tích số, Xác suất thống kê.
  • Ngành Toán ứng dụng: bao gồm các chuyên ngành Cơ học, Lý luận và phương pháp giảng dạy môn Toán, Toán tài chính và Tối ưu. Chú ý: chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy môn Toán không cấp “Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm". Hiện nay một số đơn vị giáo dục yêu cầu chứng chỉ này khi tuyển dụng. Về vấn đề này có thể tham khảo thêm chi tiết trong thông báo năm 2015 của Khoa Toán - Tin học.
  • Ngành Tin học: bao gồm các chuyên ngành Phương pháp toán trong tin học, Toán tin ứng dụng và Khoa học dữ liệu.

Toàn văn chương trình đào tạo

Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng và Toán tin

Ngành Khoa học dữ liệu

Dự thảo chương trình đào tạo

Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng và Toán tin

Ngành Khoa học dữ liệu

Các thông tin khác

Chương trình tài năng