Tin mới

Hỗ trợ người học

Thông tin nghề nghiệp

Học bổng tài trợ

Một số học bổng thường xuyên của các tổ chức cấp cho sinh viên Khoa Toán - Tin học để hỗ trợ học tập:

Các học bổng khác có ở mục Tin tức. 

Học bổng học sau đại học ở nước ngoài

Các học bổng khác có ở mục Tin tức.

Diễn đàn của sinh viên Khoa Toán - Tin học

ToanTin.org là một diễn đàn của sinh viên Khoa Toán -T in học, nơi sinh viên liên lạc, chia sẻ, thảo luận về học tập, trường lớp, ..., trong đó có trang Facebook toantin.org, trang Facebook Việc làm Toán-Tin  (Các trang này không thuộc quản lí của Khoa.)