Hỗ trợ người học

Thông tin nghề nghiệp

Học bổng tài trợ

Một số học bổng thường xuyên của các tổ chức cấp cho sinh viên Khoa Toán - Tin học để hỗ trợ học tập:

Các học bổng khác có ở mục Tin tức. 

Học bổng học sau đại học ở nước ngoài

Các học bổng khác có ở mục Tin tức.

Diễn đàn của sinh viên Khoa Toán - Tin học

ToanTin.org là một diễn đàn của sinh viên Khoa Toán -T in học, nơi sinh viên liên lạc, chia sẻ, thảo luận về học tập, trường lớp, ..., trong đó có trang Facebook toantin.org, trang Facebook Việc làm Toán-Tin  (Các trang này không thuộc quản lí của Khoa.)

Tháng 12/2019 Khoa đang có 951 sinh viên theo học đại học ngành Toán học, 179 học viên cao học, và 47 nghiên cứu sinh.

Khoa Toán - Tin học phụ trách chuyên môn và đảm nhận giảng dạy phần lớn các môn toán cho các chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, với hơn 3000 sinh viên mới mỗi năm. Đa số các chương trình đào tạo của Trường yêu cầu ít nhất 9 tín chỉ toán (3 học phần), cá biệt các chương trình Công nghệ thông tin có ít nhất 28 tín chỉ toán bắt buộc.   

Một số cán bộ của Khoa còn kiêm nhiệm công tác giảng dạy ở Trường Phổ thông Năng khiếu của Đại học Quốc gia TPHCM.

Đào tạo đại học

Đào tạo Sau đại học

Chuyên mục phụ