In bài này
Chuyên mục: Tin nghiên cứu
Lượt xem: 498

Nhằm hỗ trợ và khuyến khích việc nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học trẻ, Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH trong hoạt động Ươm mầm Khoa học sinh viên năm 2022 được triển khai như sau:

A. Loại hình đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trong hoạt động Ươm mầm nghiên cứu Khoa học sinh viên được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 2480/QĐ/KHTN-KH về Quy trình thực hiện đề tài cấp Trường:

  1. Đề tài định hướng nghiên cứu:
  1. Đề tài định hướng ứng dụng:

B. Kinh phí:

  1. Các đề tài được thực hiện do nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ từ Trường: kinh phí tối đa cho mỗi đề tài là 30 triệu đồng;
  2. Các đề tài được thực hiện do nguồn kinh phí từ các đề án của Khoa: kinh phí tối đa cho mỗi đề tài là 30 triệu đồng và do Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng phụ trách Khoa học Công nghệ phê duyệt theo đề nghị của đơn vị.

Quy trình triển khai các đề tài được thực hiện do nguồn kinh phí từ các đề án của Khoa sẽ tuân theo quy định chung của Trường.

C. Tiêu chuẩn đối với đề tài cấp Trường:

D. Chủ nhiệm đề tài

E. Đăng ký thực hiện:

Các đề tài được thực hiện từ nguồn kinh phí của Trường, Khoa: