Tin mới

Bài Thuyết trình Bộ môn Giải tích

PHƯƠNG PHÁP SỐ CHO CÁC MIỀN BIÊN CỦA PHƯƠNG TRÌNH HYPERBOLIC

Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Hoài Thương

Thời gian: 9g, Thứ sáu 22/1/2021, Phòng F208

Tóm tắt: Vấn đề mà tôi đã và đang quan tâm liên quan đến các câu hỏi về phân tích các phương pháp số (sai phân hữu hạn, thể tích hữu hạn,…) cho các miền biên của phương trình hyperbol.

Đầu tiên, tôi dựa trên một công trình nghiên cứu của Xin và Xu. Mối quan tâm của họ là tìm điều kiện biên để đảm bảo tính ổn định cho phương trình sóng ẩm (damped wave equation). Mục tiêu của tôi là tìm ra phương pháp số cho biên sao cho phương pháp xấp xỉ này vừa đảm bảo tính ổn định cho phương trình sóng ẩm và vừa thoả mãn được điều kiện biên mà Xin và Xu đã đưa ra. Để làm điều này, hai phương pháp xấp xỉ cho điều kiện biên đã được sử dụng: phương pháp tính tổng thể theo các phần (summation by parts) và phương pháp điều kiện biên trong suốt (transparent boundary condition).

Giới thiệu: TS. Nguyễn Thị Hoài Thương bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2020 tại Đại học Rennes 1 của Pháp, và trở thành thành viên của Bộ môn Giải tích từ năm 2021.

NTHThương

Bài Thuyết trình Bộ môn Giải tích hướng tới trình bày cho toàn thể cán bộ của Bộ môn Giải tích. Mời mọi người quan tâm tham dự.