In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 657

Danh sách các học phần sau đây sẽ bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký quá ít (dưới 10 sv):

MTH10427 Cơ học lý thuyết

MTH10428 Cơ học môi trường liên tục

MTH10429 Phương pháp phần tử hữu hạn

MTH10514 Thống kê Bayes

MTH10539 Quy hoạch tuyến tính nâng cao

MTH10611 Lập trình symbolic cho các bài toán ứng dụng

 Sinh viên đã chọn các học phần này lưu ý và điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp.