Tin mới

Nhằm chuẩn bị cho việc đăng ký học phần ở giai đoạn chuyên ngành HK1/2022-2023. Khoa đề nghị tất cả sinh viên năm 3 và năm 4 (K2019, K2018) thực hiện khảo sát theo link này.

Thời gian thực hiện khảo sát: Hết ngày 28/06/2022

Một số thông tin liên quan: