Tin mới

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC VƯỢT MÔN CỦA KHÓA TRƯỚC

Học vượt là học một môn học không theo kế hoạch đào tạo giai đoạn đại cương (3 học kì đầu), bao gồm học môn đại cương trước kế hoạch hoặc học môn chuyên ngành, bằng cách học chung với sinh viên các khóa trước. Việc xét học vượt là một việc ngoại lệ, vì vậy, sinh viên phải có đơn trong đó thuyết minh thỏa đáng về nhu cầu và năng lực học vượt của mình. Việc xét gồm lấy ý kiến của giảng viên môn học và Ban chủ nhiệm Khoa.

I. Quy trình học vượt môn của khóa trước như sau:

1. Sinh viên làm Đơn xin đăng ký học vượt môn kèm bảng điểm gửi cho Giáo vụ khoa.

2. Giảng viên môn học duyệt.

3. Ban chủ nhiệm Khoa duyệt.

4. Giáo vụ khoa đăng ký cho sinh viên.

II. Cách thực hiện:

Bước 1: Sinh viên dùng email sinh viên gửi Đơn xin đăng ký học vượt môn (trình bày rõ lý do, thuyết minh về nhu cầu và năng lực học vượt) + Bảng điểm về cho giáo vụ khoa (GVK).

Bước 2: GVK tiếp nhận đơn và chuyển email cho Ban chủ nhiệm Khoa và Giảng viên môn học.

Bước 3: Giảng viên xác nhận cho phép sinh viên đăng ký. BCN Khoa duyệt lại lần cuối.

Bước 4: GVK đăng ký cho sinh viên.

III. Điều kiện đăng ký học vượt môn:

  1. Điểm TB tích luỹ tính đến thời điểm nộp đơn là từ 8.0 trở lên (không tính những môn chưa biết điểm). Sinh viên gửi Bảng điểm thể hiện Điểm TB tích luỹ hoặc có thể vào portal và tự tính điểm TB của mình.
  2. Tính đến thời điểm nộp đơn sinh viên không được rớt môn Toán hoặc Tin nào (không tính những môn chưa biết điểm trong học kỳ vừa rồi).
  3. Tổng số tín chỉ cho học kỳ đăng ký học vượt môn của khóa trước không vượt quá 25TC (kể cả tín chỉ học vượt môn khóa trước).

IV. Lưu ý:

Thời gian Khoa nhận và kết thúc nhận Đơn căn cứ vào thời gian P. Đào tạo thông báo cho sv bắt đầu và kết thúc đăng ký học phần.