In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 4619

Thời khóa biểu giai đoạn chuyên ngành_HK2_2021-2022 (dự kiến)

Thời khóa biểu bao gồm cả ngành Khoa học Dữ liệu (xem ở tờ BM UDTH)

Xem chi tiết tương ứng từng sheet trong file này

Ghi chú: Thời khóa biểu trên là TKB dự kiến, vì vậy thông tin còn có thể tiếp tục được điều chỉnh. Sinh viên có thắc mắc hay câu hỏi có thể liên hệ Giáo vụ khoa, Cố vấn học tập, Giảng viên môn học.

Kế hoạch mở học phần và TKB dự kiến HK2/2021-2022 tại cơ sở Linh Trung (K2020, K2021)

Xem thông báo của Phòng đào tạo