Tin mới

Danh sách các học phần sau đây sẽ bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký quá ít:

  • MTH10308 Phát triển phần mềm hướng đối tượng
  • MTH10407 Lập trình hướng đối tượng (19TTH_TN)
  • MTH10485 Chuỗi thời gian
  • MTH10515 Thống kê phi tham số
  • MTH10521 Phương pháp sai phân hữu hạn 
  • MTH10125 Kỹ thuật đánh giá lớp học
  • MTH10541 Lý thuyết trò chơi

Sinh viên đã chọn các môn này lưu ý và điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp.