In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 6714

Thời khóa biểu chuyên ngành_HK2_2020-2021 Xem chi tiết tương ứng từng sheet trong file này

Thông báo Đăng ký học phần_HK2_2020-2021 Xem tại đây

Riêng đối với các học phần bên dưới, sinh viên làm theo yêu cầu như sau:

1) Học phần Seminar:

 2) Học phần Luận văn tốt nghiệp:

3) Học phần Thực tập đồ án thực tế: