Tin mới

Thời khóa biểu chuyên ngành_HK2_2020-2021 Xem chi tiết tương ứng từng sheet trong file này

Thông báo Đăng ký học phần_HK2_2020-2021 Xem tại đây

Riêng đối với các học phần bên dưới, sinh viên làm theo yêu cầu như sau:

1) Học phần Seminar:

  • Sinh viên làm đơn theo mẫu
  • Bảng điểm tích lũy
  • Nộp đơn về văn phòng Khoa từ ngày 22/02/2021 đến ngày 01/03/2021.

 2) Học phần Luận văn tốt nghiệp:

  • Sinh viên làm đơn theo mẫu
  • Bảng điểm tích lũy
  • Nộp đơn về văn phòng Khoa từ ngày 22/02/2021 đến ngày 01/03/2021.

3) Học phần Thực tập đồ án thực tế:

  • Đơn xin đăng ký môn học có xác nhận của Giảng viên phụ trách theo mẫu.
  • Giấy đánh giá của công ty hoặc nơi thực tập theo mẫu (nộp lại khi kết thúc thực tập).
  • Nộp hồ sơ về văn phòng Khoa từ ngày 22/02/2021 đến ngày 01/03/2021.