Tin mới

Chương trình đào tạo (CTĐT) bậc đại học hệ chính quy ngành Toán học của Khoá 2017 và Khóa 2018 được thực hiện theo CTĐT Khoá 2016 ký ban hành kèm theo Quyết định số 2019/QĐ-KHTN ngày 30/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Từ học kì 1 năm học 2019-2020 CTĐT K2017 và K2018 được bổ sung như sau.

  • Các học phần giữ nguyên số tín chỉ nhưng thay đổi thành phần tín chỉ.

STT

Mã HP

Tên HP

Số TC

Theo CTĐT K2016

Thay đổi

Ghi chú

Số tiết LT

Số tiết BT

Số tiết TH

Số tiết LT

Số tiết BT

Số tiết TH

1

MTH10402

Đại số A2

4

45

30

0

45

0

30

 Áp dụng Khóa 2018

2

MTH10524

Động lực học hệ nhiều vật & Robotic

4

60

0

0

45

0

30

 

3

MTH10513

Xử lý số liệu thống kê

3

45

0

0

30

0

30

 

4

MTH10450

Thuật toán Tối ưu

4

60

0

0

45

30

0

 

 

  • Các học phần mới bổ sung vào phụ lục 1 CTĐT K2017 và K2018 (học phần tự chọn chung toàn khoa).

STT

Mã HP

Tên HP

Số TC

Số tiết LT

Số tiết BT

Số tiết TH

1

MTH10601

Lược sử tư duy Số và Đại số

3

30

30

0

2

MTH10602

Nhập môn lý thuyết vành chia

4

60

0

0

3

MTH10603

Nhập môn đại số nhóm

4

45

30

0

4

MTH10604

Phương pháp số trong tối ưu

4

45

0

30

5

MTH10605

Python cho khoa học dữ liệu

4

45

0

30

6

MTH10606

Xử lý dữ liệu lớn

4

45

0

30

7

MTH10607

Phương pháp số cho Khoa học dữ liệu

4

45

0

30

8

MTH10608

Trực quan hoá dữ liệu

4

45

0

30

9

MTH10609

Kiểm định phi tham số

4

45

0

30

10

MTH10617

Tổng quan toán - tin học và các chuyên ngành

2

30

0

0

  • Các học phần tự chọn tự do trong chương trình K2016 có đề nghị thay đổi tên hoặc số tín chỉ. Mở thành học phần mới, với mã học phần mới, và bổ sung vào phụ lục 1 CTĐT K2017 và K2018 (học phần tự chọn chung toàn khoa).

STT

Mã HP

Tên HP

Thay đổi

1

MTH10534

Giải tích số ứng dụng cho các bài toán công nghiệp

Đổi tên mới: Giải tích sai phân hữu hạn

·        MHP: MTH10610

·        4TC gồm: 45LT + 30TH

2

MTH10528

Lập trình symbolic cho các bài toán cơ học

Đổi tên mới: Lập trình symbolic cho các bài toán ứng dụng

·        MHP: MTH10611

·        4TC gồm: 45LT + 30TH

3

MTH10531

Nhập môn Cơ học

Giảm tín chỉ: còn 2 TC (30 tiết lý thuyết); MHP: MTH10612

4

MTH10530

Cơ học phá hủy

Giảm tín chỉ: còn 3 TC (45 tiết lý thuyết); MHP: MTH10613

5

MTH10546

Bất đẳng thức biến phân

Đổi tên mới: Phương pháp biến phân trong Tối ưu

·        MHP: MTH10614

·        4TC gồm: 60LT

 

Tham khảo thông báo trước: Thông báo về việc đăng ký các học phần mới trong năm học 2019-2020 .