In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 1775

Danh sách các học phần sau đây sẽ bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký quá ít:

Sinh viên đã chọn các môn này lưu ý và điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp.