Tin mới

Danh sách các học phần sau đây sẽ bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký quá ít:

  • MTH10308 Phát triển phần mềm hướng đối tượng
  • MTH10320 Xử lý tín hiệu số
  • MTH10411 Lý thuyết định tính phương trình vi phân
  • MTH10611 Lập trình Symbolic cho các bài toán ứng dụng
  • MTH10428 Cơ học môi trường liên tục
  • MTH10209 Toán tài chính nâng cao
  • MTH10313 Hệ điều hành Unix
  • MTH10512 Thống kê kinh tế
  • MTH10518 Giải tích hàm trong thống kê

Sinh viên đã chọn các môn này lưu ý và điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp.