Tin mới

Thông báo ĐKHP - Học kỳ 1/2020-2021. Xem tại đây

Riêng đối với các học phần bên dưới, sinh viên làm theo yêu cầu như sau

1) Học phần Seminar:

 • Sinh viên làm đơn theo mẫu
 • Bảng điểm tích lũy
 • Nộp đơn về văn phòng Khoa từ ngày 07/09/2020 đến ngày 14/09/2020.

 2) Học phần Luận văn tốt nghiệp:

 • Sinh viên làm đơn theo mẫu
 • Bảng điểm tích lũy
 • Nộp đơn về văn phòng Khoa từ ngày 07/09/2020 đến ngày 14/09/2020.

3) Học phần Thực tập đồ án thực tế:

 • Đơn xin đăng ký môn học có xác nhận của Giảng viên phụ trách theo mẫu.
 • Giấy đánh giá của công ty hoặc nơi thực tập theo mẫu (nộp lại khi kết thúc thực tập).
 • Nộp hồ sơ về văn phòng Khoa từ ngày 07/09/2020 đến ngày 14/09/2020.

4) Học phần Thực tập sư phạm:

 • Sinh viên đăng ký bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu này trước ngày 06/09/2020.
 • Nộp bảng điểm tích lũy về văn phòng Khoa từ ngày 07/09/2020 đến ngày 14/09/2020.