Tin mới

Từ năm học 2019-2020 các học phần sau có thể được mở, bổ sung vào phụ lục 1 của CTĐT Khóa 2017 (các HP tự chọn chung):

STT

Mã HP

Tên HP

Số TC

Số tiết LT

Số tiết BT

Số tiết TH

1

MTH10601

Lược sử tư duy Số và Đại số

3

30

30

0

2

MTH10602

Nhập môn lý thuyết vành chia

4

60

0

0

3

MTH10603

Nhập môn đại số nhóm

4

45

30

0

4

MTH10604

Phương pháp số trong tối ưu

4

45

0

30

5

MTH10605

Python cho khoa học dữ liệu

4

45

0

30

6

MTH10606

Xử lý dữ liệu lớn

4

45

0

30

7

MTH10607

Phương pháp số cho Khoa học dữ liệu

4

45

0

30

8

MTH10608

Trực quan hoá dữ liệu

4

45

0

30

9

MTH10609

Kiểm định phi tham số

4

45

0

30

10

MTH10617

Tổng quan toán - tin học và các chuyên ngành

2

30

0

0

 

Các học phần này không áp dụng cho các khóa trước khóa 2017. Cụ thể hơn các học phần này không bổ sung trong CTĐT của K2016 và các khóa trước đó, do đó Phòng đào tạo không tính vào số tín chỉ tích lũy để xét hồ sơ tốt nghiệp đại học.

Đây là thông báo bổ sung cho thông báo Khoa đã đăng trên trang web ngày 21 tháng 08 năm 2019: Thông báo về việc đăng ký các Học phần có Mã HP mới trong HK1/2019-2020.