Tin mới

Ngày 6/4/2020 Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM đã có quyết định số 274/QĐ-KHTN giao nhiệm vụ cho Khoa Toán - Tin học đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học dữ liệu thuộc ngành Cơ sở toán cho Tin học.

Trước đó các cán bộ và các đơn vị trong Khoa đã tích cực làm việc và phối hợp với Phòng Đào tạo Sau đại học để xây dựng đề án.

Nay các công việc cần thiết để mở chuyên ngành đã hoàn tất. Ngày 8/5/2020 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã chính thức có thông báo số 346/KHTN-SĐH tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020-đợt 1 chuyên ngành Khoa học dữ liệu.

Ngoài thông tin chính thức và đầy đủ trong thông báo trên, người quan tâm có thể tìm hiểu thêm từ các nguồn sau:

  • Trang Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2020 đợt 1 của Khoa
  • Trang Đào tạo Sau đại học của Khoa
  • Trang Thông tin chương trình Thạc Sĩ về Khoa Học Dữ Liệu của Bộ môn Ứng dụng tin học.
  • Liên hệ với người phụ trách chuyên ngành, TS. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Bộ môn Ứng dụng Tin học, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .