Tin mới

Thông báo ĐKHP và TKB các môn chuyên ngành HK2/2019-2020 (cập nhật phòng học 28/02)
17/02/2020
Sinh viên xem tham khảo các thông tin sau trong quá trình đăng ký học phần. 
 • Thông tin chi tiết về thời khóa biểu các chuyên ngành đã có phòng học xem tại đây.
 • Thông báo đăng ký học phần xem tại đây.
Riêng đối với các học phần bên dưới, sinh viên làm theo yêu cầu như sau

1) Học phần Seminar:
 • Sinh viên làm đơn theo mẫu
 • Bảng điểm tích lũy
 • Nộp đơn về văn phòng Khoa từ ngày 04/02/2020 đến ngày 13/02/2020.
 2) Học phần Luận văn tốt nghiệp:
 • Sinh viên làm đơn theo mẫu 
 • Bảng điểm tích lũy
 • Nộp đơn về văn phòng Khoa từ ngày  04/02/2020 đến ngày 13/02/2020.
3) Học phần Thực tập đồ án thực tế:
 • Đơn xin đăng ký môn học có xác nhận của Giảng viên phụ trách theo mẫu.
 • Giấy đánh giá của công ty hoặc nơi thực tập theo mẫu (nộp lại khi kết thúc thực tập).
 • Nộp hồ sơ về văn phòng Khoa từ ngày  04/02/2020 đến ngày 13/02/2020.

Thông tin cập nhật ngày 02/02/2020
 • Thời gian nộp hồ sơ đăng ký các học phần Seminar, Luận văn tốt nghiệp, Thực tập đồ án thực tế đến ngày 25/02/2020.
Thông tin cập nhật ngày 18/02/2020
 • Các học phần sau sẽ bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký không đủ, sinh viên có thể đăng ký bổ sung các học phần khác trong thời gian điều chỉnh học phần
  mamh tenmh dadk
  MTH10434 Cơ học vật rắn biến dạng 1
  MTH10613 Cơ học phá hủy 1
  MTH10418 Đại số đồng điều 3
  MTH10445 Nhập môn PP thể tích hữu hạn và ứng dụng 3
  MTH10553 Tối ưu đa mục tiêu 5
  MTH10485 Chuỗi thời gian 7