In bài này
Chuyên mục: Thông tin Toán - Tin học
Lượt xem: 271
Hội nghị về Cryptography và các vấn đề liên quan, TPHCM, 2015, 2016
11/04/2015

SEAMS School 2015: "Number Theory and Applications in Cryptography and Coding Theory", University of Science, Ho Chi Minh, Vietnam, August 31 - September 08, 2015

A joint CIMPA-ICTP research school on Lattices and applications to cryptography and coding theory, Ho Chi Minh University of Pedagogy, Ho Chi Minh City, Vietnam, August 1st - 12th, 2016