In bài này
Chuyên mục: Tin học bổng - việc làm
Lượt xem: 55
Quỹ hỗ trợ phát triển Khoa Toán - Tin học        
Báo cáo giao dịch        
Hoạt động Thời điểm giao dịch Số tiền (đồng) Nhà tài trợ Mục đích tài trợ
Tổng tiền trong Quỹ hiện tại   118.133.000,00    
Chuyển tiền vào tài khoản 5/2019 5.000.000,00 Thầy Nguyễn Đình Phư Trao học bổng sinh viên vượt khó
Học bổng Trần Thị Lệ 25/04/19 100.000.000,00 Gia đình cô Trần Thị Lệ và một cá nhân khác Trao học bổng sinh viên vượt khó
Chuyển tiền vào tài khoản 02/04/19 2.000.000,00 Huỳnh Quang Vũ Trao học bổng sinh viên vượt khó
Quỹ Gặp gỡ Mùa hè 31/10/18 11.133.000,00 Đóng góp của một số người qua các năm cho Hội nghị Gặp gỡ Mùa hè
Tổng tới 01/04/19 01/04/19 0,00    
Trao học bổng sinh viên vượt khó 20/11/18 -8.000.000,00    
Học bổng Nguyễn Thị Hoàng Linh 03/07/18 6.000.000,00    
Học bổng Ngô Hữu Tâm 03/07/18 2.000.000,00