Theo đề nghị của Khoa Toán - Tin học, Phòng đào tạo đã bổ sung học phần MTH10358: Khai thác dữ liệu vào chương trình đào tạo các Khóa 2015, K2016, K2017, K2018 (Kể cả chương trình Cử nhân tài năng).

STT

Mã HP

Tên HP

TC

Số tiết LT

Số tiết BT

Số tiết TH

1

MTH10358

Khai thác dữ liệu

4

45

0

30