Để chuẩn bị Phòng cho việc chấm thi Tuyển sinh lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu năm 2020. Tổ Giảng đường đã chuyển (cố định) một số lớp sang Phòng học mới, bắt đầu từ tuần lễ 13/07/2020 như sau:
 
1. PP dạy học tối ưu / Kỹ thuật đánh giá lớp học: chuyển sang P. E301
2. Hình học sơ cấp: chuyển sang P. H2.1
3. Toán tài chính nâng cao (thực hành): chuyển sang P. E301
4. Tài chính doanh nghiệp: chuyển sang Giảng đường 2
5. Quy hoạch tuyến tính: chuyển sang P. E402
6. Thống kê phi tham số: chuyển sang P. H2.2
7. Tối ưu hóa ứng dụng: chuyển sang P. H2.2
8. Lý thuyết và thuật toán tối ưu không trơn: chuyển sang P. H2.1
9. Lý thuyết trò chơi: chuyển sang P. H2.1