Được sự đồng ý của Giảng viên phụ trách. Khoa Toán - Tin học thông báo về việc thay đổi lịch học Thực hành môn Lập trình hướng đối tượng như sau:

- Lớp 18TTH: sẽ học vào Thứ 3 (tiết 1-6)

- Lớp 18TTH_TN: sẽ học vào Thứ 3 (tiết 7-9)