DSSV bị Buộc thôi học và Cảnh cáo học vụ HK2/18-19
01/04/2019
  
Hiện tại, DSSV bị Buộc thôi học/Cảnh cáo học vụ K2017 và K2018 sẽ được niêm yết tại PĐT Cơ sở Linh Trung và  DSSV bị Buộc thôi học/Cảnh cáo học vụ K2016 Khoa đã niêm yết tại bảng thông báo tại cơ sở NVC. 

Lưu ý: 

- Phòng Đào tạo sẽ giải quyết xin học lại cho sinh viên từ 02/04/2019 đến 12/04/2019.