Thông báo v/v Tự đánh giá điểm rèn luyện HK2/2018-2019
19/06/2019
Nhằm thực hiện đánh giá ý thức và kết quả tham gia các hoạt động của sinh viên ở mục 5 (quy chế điểm rèn luyện), yêu cầu tất cả các sinh viên đọc kỹ quy chế và thực hiện tự đánh giá tại đây.
Thời gian: đến hết ngày 05 tháng 07 năm 2019
Chú ý:
- Sinh viên nào không tham gia tự đánh giá sẽ chỉ được tối đa 4 điểm ở mục này.