Tin mới

"Gặp gỡ Mùa hè" là một hội nghị toán học hằng năm kể từ năm 2008 do cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang làm toán ở nước ngoài chủ trì. Trang thông tin hội nghị các năm qua có ở Summer Meeting - Gặp gỡ Mùa hè.

Bài viết Mười năm Gặp gỡ Mùa hè của tác giả Trần Vĩnh Hưng đăng trên tờ Thông tin Toán học của Hội Toán học Việt Nam, số 3, 2018.