In bài này
Chuyên mục: Tổ chức
Lượt xem: 2464

Biểu tượng (logo) của Khoa Toán - Tin học đã được sử dụng từ trước năm 2013. Năm 2019 Khoa điều chỉnh nhỏ biểu tượng này và phát hành lại để thống nhất sử dụng.

Biểu tượng này được dùng chủ yếu để nhận diện và trang trí, thường được dùng kèm với biểu tượng của Trường.

Logo Math CS

Giải thích ý nghĩa biểu tượng:

Ngày 8/4/2019

Trưởng Khoa Toán - Tin học

 

File nguồn dạng tex

Bản định dạng pdf

Bản định dạng svg

Bản định dạng png