Tin mới

Đây là bản Tóm tắt đề cương các học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học ngành Toán học dự kiến cho Khóa 2019, như đang có vào tháng 2/2020.

Các đề cương có thể được chỉnh sửa trong tương lai. Giảng viên môn học có thể có những điều chỉnh khi giảng dạy. Vì vậy các đề cương chỉ dùng để tham khảo. Bản tóm tắt này có thể giúp các giảng viên và sinh viên hiểu rõ hơn về chương trình, giúp sinh viên lựa chọn và chuẩn bị cho các môn học.

Khoa Toán - Tin học