Đào tạo đại học Ngành Toán học

Tháng 12/2019 Khoa đang có 951 sinh viên theo học ngành Toán học. Mỗi năm Khoa tuyển mới khoảng 200 tới 300 sinh viên, trong đó khoảng 30 sinh viên được chọn vào chương trình tài năng. Trong 3 học kì đầu sinh viên học các lớp đại cương. Từ học kì thứ tư sinh viên chọn chuyên ngành. Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ cho sinh viên nhiều lựa chọn chuyên ngành và môn học. Một số sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, nhờ đó có kinh nghiệm nghiên cứu.

Đào tạo đại học của Khoa Toán - Tin học tuân thủ các quy định cấp trường. Các qui định này có trên trang web của Phòng Đào tạo.

Tuyển sinh

Chương trình đào tạo

Khoa Toán-Tin học đào tạo ngành Toán học, mã số 7460101. Sinh viên tốt nghiệp theo tất cả các chuyên ngành đều được cấp bằng Cử nhân Toán học. Trên bằng tốt nghiệp không có ghi chuyên ngành.

Các hướng và chuyên ngành 

 • Hướng Toán: bao gồm các chuyên ngành Đại số, Giải tích,  Giải tích số, Tối ưu và hệ thống, Xác suất thống kê, Cơ học
 • Hướng Tin học: bao gồm các chuyên ngành Phương pháp toán trong tin học, Toán  tin ứng dụng 
 • Hướng Sư phạm: bao gồm các chuyên ngành Sư phạm toán, Sư phạm tin. Chú ý: Hai chuyên ngành này không cấp “Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm". Hiện nay một số đơn vị giáo dục yêu cầu chứng chỉ này khi tuyển dụng. Về vấn đề này có thể tham khảo thêm chi tiết trong thông báo năm 2015 của Khoa Toán-Tin học.
 • Hướng Tài chính: bao gồm các chuyên ngành Toán tài chính, Tin tài chính
 • Giới thiệu các hướng

Chương trình đào tạo chi tiết 

Cố vấn học tập

Ban cố vấn học tập hỗ trợ thông tin, trả lời câu hỏi, tư vấn cho cá nhân sinh viên về học tập, nhất là ở giai đoạn đại cương và chọn chuyên ngành. Sinh viên có thể gặp trực tiếp hoặc gởi thư tới các thầy cô này (địa chỉ có ở mục Nhân sự của trang web Khoa):

 • TS. Ông Thanh Hải
 • TS. Lê Văn Luyện
 • ThS. Hà Văn Thảo
 • ThS. Nguyễn Hữu Toàn
 • PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh
 • ThS. Nguyễn Thị Hiên
 • TS. Vũ Đỗ Huy Cường
 • ThS. Trần Hương Thảo (cố vấn thêm các vấn đề tâm lí, đời sống)

Ở giai đoạn chuyên ngành sinh viên có thể liên hệ thêm các Trưởng Bộ môn phụ trách chuyên ngành.

Chương trình tài năng

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

 • Đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao các ứng dụng Toán và Tin học trong các lĩnh vực Toán lý thuyết, Giảng dạy, Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật công nghệ.
 • Cung cấp nguồn nhân lực trong việc ứng dụng và giảng dạy Toán-Tin cho các cơ sở đào tạo, các công ty, các tổ chức tài chính bảo hiểm, các công ty phần mền, công ty kinh doanh ở phía Nam và trong khu vực.
 • Đào tạo lực lượng nghiên cứu chuyên sâu đạt trình độ được các trường đại học nước ngoài công nhận về Toán lý thuyết, Toán ứng dụng, Tin học.
 • Đóng vai trò chủ đạo trong việc đổi mới về giảng dạy và ứng dụng Toán Tin học vào các ngành kinh tế kỹ thuật.

Mục tiêu cụ thể/chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục

 • Kỹ năng mềm: có khả năng làm việc nhóm, quản lý bản thân, định hướng cuộc sống, biết làm những việc có lợi cho mình, cho tập thể và cho môi trường sống của mình.
 • Khả năng giảng dạy và áp dụng kiến thức cơ sở: có tư duy logic, biết áp dụng các phương pháp suy nghĩ chặt chẽ để truyền đạt, phân tích và giải quyết các vấn đề.
 • Khả năng thiết lập (hay cải tiến) các mô hình và áp dụng vào thực tiễn: có khả năng suy nghĩ, điều chỉnh hay thiết lập, các cơ sở logic của các mô hình hiện có và có thể áp dụng các lý thuyết Toán học và tư duy logic để thực hiện việc thiết lập mô hình, cải tiến mô hình, cải tiến thuật giải để mô hình có thể phù hợp hơn với thực tiễn.
 • Khả năng nghiên cứu chuyên sâu về Toán-Tin học và ứng dụng Toán-Tin học: có khả năng nghiên cứu các vấn đề và giải quyết các vấn đề trong các bài báo khoa học mới.
 • Khả năng sử dụng công cụ và thông tin hỗ trợ: có khả năng sử dụng các công cụ và các thông tin để hỗ trợ giải quyết các vấn đề nghề nghiệp và vấn đề của bản thân.

 Cơ hội nghề nghiệp

 • Giảng dạy: Có khả năng giảng dạy Toán hay Tin học cấp Phổ thông, Cao đẳng, Đại học.
 • Nghiên cứu: Làm việc ở các Viện, học Sau đại học về Toán, Tin học, Kinh tế, Tài chính,…. trong và ngoài nước.
 • Kỹ thuật: Có khả năng đặt mô hình cơ học và giải quyết vấn đề trên máy tính.
 • Kinh tế: Áp dụng Thống kê, Tối ưu vào việc quản lý kinh tế, Marketing, Phân tích thị trường.
 • Tài chính: Tham gia công tác dự báo, định phí, phân tích trong tài chính, Bảo hiểm.
 • Tin học: Lập trình viên, Kiểm thử phần mềm, Kỹ thuật viên tin học (IT), Mạng.
 • Sinh viên giỏi đạt tiêu chuẩn học sau đại học của các đại học nước ngoài.